ProCoach –riskienhallinta

Työkalu yllättävistä tilanteista selviämiseen

Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä. Niitä on toiminnan kaikilla osa-alueilla sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Riskit ovat luonteeltaan strategisia, operatiivisia, taloudellisia tai vahinko-riskejä. Kaikille näille on yhteistä se, että toteutuessaan ne aina aiheuttavat taloudellisia menetyksiä ja vakavia häiriöitä yrityksen toimintaan.

Riski on vahingon mahdollisuus. Toteutuessaan vahinko estää yritystä toimittamasta asiakkailleen sovittuja tuotteita tai palveluja sovitun aikataulun mukaisesti. Toteutunut vahinko aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä yritykselle että, mikä pahinta, sen asiakkaille.

Systemaattisella menettelyllä voidaan kuitenkin toteutuneiden riskien haittoja merkittävästi pienentää.

Riskienhallinnan periaatteisiin tulisi kirjata yrityksen ja sen johdon tahtotila ja tavoitteet riskienhallinnan järjestämiseksi. Prosessi tulisi olla koko organisaation yhteinen ja käytäntöön juurrutettu toimintatapa. Vain tällä periaatteella toteutettuna riskienhallinnasta saadaan paras hyöty: voidaan turvata yrityksen toiminta ja siitä elantonsa saavien ihmisten toimeentulo.

ProCoach -riskienhallinta on osa hyvin toteutettua ja johdettua liiketoimintaa. Se on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi myös hieman poikkeavissa oloissa.

Ota yhteyttä – sovitaan maksuttomasta keskustelutapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-riskienhallinnan avulla voidaan parantaa yrityksenne varautumista poikkeaviin tilanteisiin.

Riskienhallinta